Posted on

Машини та обладнання геотехнічних виробництв.

Вступ. Вступ до предмету. Мета i задачі дисципліни “Машини та обладнання геотехнічних виробництв”. Коротка історична довідка. Основні терміни i визначення.

Тема 1. Основні характеристики технологічного середовища функціонування машин та обладнання геотехнічного виробництва. Поняття енергоємних виробництв та енергозбереження. Структурний  склад  засобів  механізації  енергоємних виробництв. Фізико-механічні   властивості   гірських  порід,  як об’єктів руйнування.

Тема 2. Елементи теорії руйнування гірських порід, способи руйнування, види та схеми різання. Способи руйнування гірських порід. Навантаження на робочому інструменті гірничих машин. Основні види різання. Класифікація видів різання за Л.І.Бароном. Енергоємність процесу різання та вплив на силу різання геометричних параметрів різця.  Визначення  сили  різання і подачі на виконавчих органах добувних комбайнів. Визначення сили різання порід різцевим інструментом. Шарошковий метод руйнування корисних копалин і порід.

Тема 3. Бурильне обладнання, принципи дії, характеристики. Бурильні машини. Основні схеми буріння. Відбійні та бурильні молотки. Бурильні машини обертальної дії. Бурильні машини ударно-обертальної і обертально-ударної дії. Пристрої  установки  та  подачі бурильного обладнання. Податчики.

Тема 4. Комплекси гірничого обладнання, типи, схеми, елементи конструкції. Ковшові навантажувальні машини. Навантажувальні машини безперервної дії. Грейферні навантажувачі та скреперне обладнання. Машини і обладнання для кріплення гірських виробок. Виконавчі органи очисних комплексів.

 

Posted on

Проектування мехатронних систем нафтогазових виробництв

Основні розділи та теми конспекту лекцій:

Тема 1. Вступ в промислову мехатроніку. Поняття «промислова мехатроніка. Механізація. Автоматика. Автоматизація. Електротехніка. Інформатика. Кібернетика.

Тема 2. Структурні схеми управління модулями руху і робочими машинами. Безперервна (аналогова) система и система с розподіленими параметрами (дискретна система). Управління приводом з аналоговим зворотним зв’язком і ПЛК. Управління приводом з дискретним зворотнім зв’язком і з використанням програмних засобів.

Тема 3. Узагальнена схема робочої машини на базі мехатронних модулів руху.

Тема 4. Особливості проектування механічних компонентів. Рівні інтеграції мехатронних систем. Управління та інтелектуалізація мехатронних систем. Рівень і ступінь інтелектуалізації мехатронних систем.

Тема 5. Сучасні тенденції розвитку промислової мехатроніки. Сучасний стан розвитку мехатроніки. Конструкторсько-технологічні складнощі розвитку. Розвиток напрямку з урахуванням інтернаціоналізації ринку науково-технічної продукції.

Тема 6. Пристрої та засоби мехатроніки в нафтогазовому виробництві. Умови роботи глибинних приладів та особливість їх конструкції, типи приладів для збору інформації в нафтогазовій галузі.

Posted on

САПР електромеханічних систем та комплексів

Основні розділи та теми конспекту лекцій:

Основні визначення, види проектування. Мета створення САПР. САПР, які використовуються у світі. САПР в складі CALS – технологій. Загальносистемні принципи САПР. Стадії створення САПР. Види забезпечення САПР.

Використання CAD, САМ та САЕ в розробці та виробництві продукту. Використання САПР в життєвому циклі продукту.

Апаратне забезпечення. Представлення графічної інформації на ЕОМ. Основні види графічної інформації.

Вимоги до інформаційного забезпечення САПР. Автоматизовані інформаційні системи. Банки даних та інформаційно-пошукові системи, форми організації даних.

Методи опору матеріалів та будівельної механіки. Чисельні методи розрахунку напруженого стану конструкції. Класифікація розрахунків.

Основна термінологія, позначення та визначення методу скінченних елементів. Етапи практичної реалізації методу скінченних елементів. Апроксимація вихідних елементів

Основні техніко-економічні параметри. Критерії розвитку технічних об’єктів. Оптимізація технічних рішень. Концепція прийняття рішень

Процеси швидкого прототипування та виготовлення. Тужавіння на твердій основі. Тривимірний друк. Лазерне спікання. Ламінування. Інші методи прототипуванння.

Компоненти віртуальної інженерії. Цифрова імітація. Віртуальний завод. Апаратура віртуального заводу. Програмні продукти віртуальної інженерії.

 

Posted on

Технологія експлуатації нафтогазових родовищ

Основні теми конспекту лекцій:

 • Родовища нафти і газу. Походження нафти і газу. Пошук і розвідка нафтових і газових родовищ.
 • Хімічний склад нафти. Розчин­ність газів в нафті і у воді. Тиск насичення нафти і води по­путним газом. Водонафтові і водонафтогазові емульсії.
 • Технологія буріння свердловин. Горизонтальні свердловини. Похило скеровані свердловини. Аварії в бурінні.
 • Свердловина і деякі відомості з підземної гідравліки. Конструкція вибою свердловин.
 • Деякі відомості з теорії розробки нафтових і газових покладів і родовищ.
 • Дослідження нафтових і газових свердловин і пластів. Вста­новлення норми відбору рідини і газу з нафтової і газової свердловин.
 • Деякі питання теорії підйому рідини і газу із видобувних свердловин.
 • Фонтанна експлуатація нафтових і газових свердловин.
 • Газліфтна експлуатація нафтових свердловин
 • Експлуатація свердловин установками заглибних відцентро­вих насосів (УЗВН).
 • Експлуатація нафтових свердловин штанговими глибинно-насосними установками (УШГН).
 • Нові способи механізованої експлуатації нафтових свердло­вин.
 • Боротьба з ускладненнями при експлуатації нафтових і газо­вих свердловин. Методи збільшення продуктивності свердловин. Поточний і капітальний ремонти свердловин.
 • Збір нафти, попутного газу і води на нафтопромислі і приро­дного газу на газовому промислі і підготовка їх до транспорту.
Posted on

Проектування мехатронних систем метрополітенів і міських підземних споруд

Основні розділи та теми конспекту лекцій:

Тема 1. Вступ в промислову мехатроніку. Поняття «промислова мехатроніка. Механізація. Автоматика. Автоматизація. Електротехніка. Інформатика. Кібернетика.

Тема 2. Структурні схеми управління модулями руху і робочими машинами. Безперервна (аналогова) система и система с розподіленими параметрами (дискретна система). Управління приводом з аналоговим зворотним зв’язком і ПЛК. Управління приводом з дискретним зворотнім зв’язком і з використанням програмних засобів.

Тема 3. Узагальнена схема робочої машини на базі мехатронних модулів руху.

Тема 4. Особливості проектування механічних компонентів. Рівні інтеграції мехатронних систем. Управління та інтелектуалізація мехатронних систем. Рівень і ступінь інтелектуалізації мехатронних систем.

Тема 5. Сучасні тенденції розвитку промислової мехатроніки. Сучасний стан розвитку мехатроніки. Конструкторсько-технологічні складнощі розвитку. Розвиток напрямку з урахуванням інтернаціоналізації ринку науково-технічної продукції.

Тема 6. Пристрої та засоби мехатроніки в умовах міських підземних споруд. Робота приладів та особливість їх конструкції в умовах підземних виробок, типи приладів для збору інформації та автоматизованого керування в уовах міських підземних споруд.

Posted on

Транспортні та підйомні машини нафтогазових виробництв (анотації)

Транспортні та підйомні машини нафтогазових виробництв (анотації)

UK RU EN
Лекція №1 Вступ + + +
Лекція №2 + + +
Лекція №3 + + +
Лекція №4 + + +
Лекція №5 + + +
Лекція №6 + + +
Лекція №7 + + +
Лекція №8 + + +
Лекція № 9 + + +
 Лекція № 10 + + +
 Лекція №11 + + +
 Лекція №12 + + +
 Лекція №13 + + +
 Лекція №14 + + +
 Лекція №15 + + +
 Лекція №16 + + +
Лекція №17 + + +
Лекція №18 + + +

+