Зайченко С.В.

Зайченко С.В.

об авторе
Posted on

Методи та засоби вимірювання фізичних величин

Методичні матеріали

Білет Залік 2_

Білет МКР 2_

Конспект

Методичка_ПР

РГР Приклад розрахунку

РГР_метод

Тартаковський Д.Ф., Ястребов А.С. Метрологія, стандартизація і технічні засоби вимірювань

У підручнику розглянуто основи метрології, методи і засоби вимірювань електричних і неелектричних величин, основи стандартизації. Матеріал представлений з урахуванням сучасних досягнень і тенденцій розвитку теорії ізмереіій і вимірювальної техніки. Виклад базується на чинній нормативно-технічної документації та рекомендаціях міжнародних організацій в галузі метрології, вимірювальної техніки і стандартизації в обсязі, необхідному для кваліфікованого вирішення проблеми метрологічного забезпечення виробництва, конструювання та технології радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів
Для студентів радіотехнічних, електротехнічних, автоматики і обчислювальної техніки, електронних напрямів та спеціальностей. Може бути корисний студентам інших спеціальностей вузів, а також студентам технікумів, інженерно-технічним працівникам і аспірантам.

Posted on

Методи забезпечення якості ЕМО(ІМЗЯЕМО)

Інженерні методи забезпечення якості ЕМО(ІМЗЯЕМО)(варіанти завдання)

Інженерні методи забезпечення якості ЕМО(ІМЗЯЕМО)(гост калібри)

Інженерні методи забезпечення якості ЕМО(ІМЗЯЕМО)(розрахункова приклад)

Інженерні методи забезпечення якості ЕМО(ІМЗЯЕМО)(таблиці для практичної)

Інженерні методи забезпечення якості ЕМО(ІМЗЯЕМО)(лаб)

Інженерні методи забезпечення якості електромеханічних систем (1) )конспект)

Презентації

ТОЧНІСТЬ І ПОХИБКИ ВИГОТОВЛЕННЯДЕТАЛЕЙ3+4

ОСНОВИ ВИБОРУ ТОЧНОСТІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНИХ ВИМІРІВ

Питання за планом конспекта

 

Робоча навчальна программа

“Інженерні методи забезпечення якості електромеханічних систем” для студентів спеціальності 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Основні розділи та теми конспекту лекцій:

Вступ. Призначення дисципліни. структура дисципліни. її зв’язок з іншими дисциплінами учбового плану. особливості предмета дисципліни якість продукції і захист споживача.

Якість електромеханічних систем

Класифікація показників якості продукції. Система якості. метрологічне забезпечення якості продукції на етапах розробки, виготовлення та експлуатації. Принципи забезпечення якості продукції. Принципи управління якістю продукції.

Взаємозв’язок метрології, стандартизації, взаємозамінності та якості

Взаємозв’язок метрології, стандартизації, взаємозамінності та якості. короткий історичний нарис розвитку метрології. Короткий історичний нарис розвитку стандартизації. Науково-методичні основи стандартизаційної діяльності. Міжнародні організації з стандартизації. короткий історичний нарис розвитку взаємозамінності.

Точність і погрішність виготовлення електромеханічних систем

Точність деталей. Причини погрішностей виготовлення електромеханічних систем. Номінальний розмір. Дійсний розмір. Граничний розмір деталі. Допуск. Поле допуску. Посадка. Зазор. Натяг. Допуск посадки.

Побудова систем допусків і посадок. єдина система допусків і посадок гладких з’єднань

Поняття про системи допусків і посадок і їх призначення. Основні положення єдиної системи допусків і посадок (ЕСДП) гладких з’єднань

Основи вибору точності при проектуванні електромеханічних систем

Точність виробів і їх конкурентоспроможність. Вибір системи утворення посадок. Вибір посадок в з’єднаннях машин. Вибір і обґрунтування квалітетів точності розмірів. Вибір не вказаних граничних відхилень.

Основи метрології і технічних вимірювань

Вплив погрішностей вимірів на результати контролю. Взаємозв’язок погрішності виготовлення деталей, допуску і погрішності виміру Метрологія і інші галузі науки і техніки.

 

Posted on

Діагностування(Засоби і методи визначення технічного стану енергетичного обладнання)

Діагностування Практична №2 Thomas Bayes

 

Приклад виконання Практична №2 Thomas Bayes: ПРN2

Діагностування (практичні, завдання видаються на практичних)

Розрахуноква №1

Розрахункова №2

Діагностування (лабораторні роботи)

 

Лабораторні работи 1-5

Лабораторна робота 6

Лабораторна робота 7

Конспект лекцій(потребує корегування):

Конспект лекцій (Зайченко C.В. )

Методи та технічні засоби діагностування гідравлічних приводів

Методи та засоби діагностування електротехнічного устаткування

Робоча програма кредитного модулю

 1. Мета та завдання кредитного модуля

2.1.  Метою кредитного модуля є одержання студентами основних знань в області загальних понять технічної діагностики, областях її застосування, можливостях і особливостях побудови сучасних діагностичних систем.

2.2.Основні завдання навчальної дисципліни. з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:знання:

 • основні напрямки й методи технічної діагностики, області їхнього застосування й особливості використання; знати основні діагностичні параметри й методи їхнього контролю
 • вести виробничий процес та організовувати роботу з обслуговування та контролю роботи електротехнічних систем.
 • уміти користуватися основними поняттями технічної діагностики, ставити завдання й формувати математичну модель об’єкта; уміти визначати умови проведення вимірів діагностичних параметрів
 • Організація роботи з обслуговування та технічного діагностування електромеханічних систем
 • Основи теорій та види технічного діагностування
 • Параметри діагностування електромеханічного обладнання
 • Вимірювання параметрів діагностування
 • Проектування технічних засобів діагностування
 • Обгрунтування вибору методу та засобів технічного діагностування електромеханічного обладнання
 • Методи та технічні засоби діагностування електричних машин
 • Методи та технічні засоби діагностування гідроприводів.
 • орієнтуватись в основних тенденціях розвитку діагностичних систем, сучасних методах одержання й обробки інформації.
Posted on

Транспортні і підйомні машини

Розрахункові:

Підйомна машина

Стрічковий конвейєр

Шахмейстер Л.Г., Дмитриев В.Г. Теория и расчет ленточных конвейеров

Викладено основи теорії і методи розрахунку продуктивності, приводів, натяжних пристроїв, конструктивних параметрів, динамічних процесів, стійкості стрічки, тягового розрахунку. Дано практичні приклади розрахунку основних параметрів конвеєра.

Лабораторні:

Лабораторні 1-5

Підручники:

Александров Грузопідйомні машини

Питання на іспит:

Питання на іспит

Конспект(потребує редагування)

Результати

Робоча программа кредитного модулю

Програма навчальної дисципліни “ Транспортні та підйомні машини метрополітенів і міських підзе-мних споруд складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра  за спеціальністю 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціальності Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв.

                                                                                             

Цикл, до якого належить навчальна дисципліна вільного вибору ВНЗ.

 

Предмет навчальної дисципліни: Транспортні та підйомні машини, які в ходять до комплексу механізації гірничих і і будівельних робіт.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна „ Транспортні та підіймальні машини гірничих підприємств, підприємств будівництва підземних споруд та метрополітенів ” відноситься до циклу вільного вибору ВНЗ і базується на знаннях основних розділів дисциплін: вищої математики, загальної фізики, теоретичної механіки, прикладної механіки, машин та обладнання геотехнічних виробництв та інших в об’ємах, що відповідають вимогам обраної професії.

Дисципліна закладає основи для виконання  дипломного проектування.

 

 1. Мета та завдання кредитного модуля

2.1.  Метою кредитного модуля є комплекс знань з призначення, області застосування, класифікації конструкцій підйомно-транспортних машин, а також розвиток у студента інженерного мислення з точки зору вивчення та вдосконалення сучасних методів, правил та норм розрахунку й конструювання підйомно-транспортних машин при різноманітних видах статичного та динамічного навантаження.

2.2.Основні завдання навчальної дисципліни. …………………………………………………………..

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • щодо складових частин системи транспортування корисних копалин та пустих порід на геотехнічному виробництві,
 • про основні процеси та організацію транспорту на підприємстві,
 • класифікації окремих видів транспорту,

вміння:         

 • обґрунтовувати, розраховувати та вибирати вид транспорту та потужність транспортних засобів, їх завантаження, режими роботи, організувати їх ефективну експлуатацію,
 • розраховувати їх параметри, діаграми зусиль і моментів, статичні та динамічні характеристики,
 • організовувати ремонти, налагодження та контроль роботи засобів транспорту,
 • оцінювати інженерно-геологічні умови будівництва,
 • намічати об’ємно-планувальні схеми робіт,
 • обґрунтовувати та вибирати матеріали, конструкції, методи та технології будівництва, засоби механізації робіт та транспортування..

досвід:

 • Визначення головних параметрів транспортних і підйомних машин
 • Встановлення головних вихідних даних при розрахунку головних параметрів транспортних і підйомних машин
 • Експеремантального визначення параметрів транспортних і підйомних машин

 

Posted on

Транспорт та зберігання енергоресурсів (Теоретичні основи транспорту та зберігання нафти та газу)

Методика розрахунку:

Типові розрахунки транспорту нафти

 

Лекция 1Сепаратор(Стаття+креслення)

Метод_вказівки_ОТ_П

Приклади виконання:

Example

Робоча програма кредитного модулю

Метою вивчення дисципліни ” Транспорт нафти і газу ” є отримання студентами:

 • знань про основні технологічні процеси при зборі, транспорті й зберіганні вуглеводнів;
 • знань про основні конструктивні рішення для транспорту нафти, газу та нафтопродуктів, що використовуються в та нафтогазовій галузях;
 • знань з основ теорії розрахунку і експлуатації катодного захисту магістральних трубопроводів, основ розрахунку на міцність, стійкість та довговічність елементів конструкцій;
 • навичок проектних розрахунків конструювання і техніко-економічного обґрунтування ефективності вибору схеми транспортування нафтопродуктів;

Завданнями курсу є вивчення:

– складу й фізико-хімічних властивостей нафти, газу, нафтопродуктів;

– технологічних процесів транспортування нафтопродуктів;

– ускладнень при експлуатації розглянутих систем;

– методів розрахунку й експлуатації газонефтепроводов;

– об’єктів зберігання й розподілу нафти, газу й нафтопродуктів.

Posted on

Основи наукових досліджень

Картинки по запросу изобретение века

Презентація патентування:

1t

Зразок опису птенту:

Щековый грохот

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Основи наукових досліджень

Програма навчальної дисципліни “ Основи наукових досліджень складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра  за спеціальністю 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціальності Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв.

                                                                                             

Цикл, до якого належить навчальна дисципліна загальної підготовки, а саме дослідницький компонент за вибором студента.

 

Предмет навчальної дисципліни: організаційні основи наукових досліджень.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна „ Основи наукових досліджень ” відноситься до циклу загальної підготовки, а саме дослідницький компонент за вибором студента і базується на знаннях основних розділів дисциплін: вищої математики, загальної фізики, теоретичної механіки, прикладної механіки, машин та обладнання геотехнічних виробництв та інших в об’ємах, що відповідають вимогам обраної професії.

Дисципліна закладає основи для виконання  дипломного проектування.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою навчальної дисципліни  полягає у висвітленні теоретичних основ науково-дослідної діяльності, технології організації проведення науково-дослідницької діяльності студентів а також у наданні методичних рекомендацій щодо виконання різних видів наукових робіт.

 

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

–        організації, постановки, проведення і узагальнення результатів дослідження;

–        технології виконання наукового дослідження;

–        місця науки і наукових досліджень у сучасному світі;

–        категоріально-понятійним апаратом курсу;

–        історії становлення наук їх системою та класифікацією;

–        види наукових робіт;

–        інформаційного пошуку та оформлення результатів наукового дослідження.

 

вміння:

 • уміння працювати з літературними джерелами, формування списку літератури;
 • встановити мету, окреслювати завдання дослідження;
 • визначати предмет, об’єкт, гіпотезу,
 • здійснювати теоретичний аналіз результатів дослідження, зведення їх та оформлення наукової роботи.

 

досвід:

 • самостійно працювати, визначати послідовність та етапи проведення науково-дослідної роботи;
 • обґрунтовано визначати наукову проблему чи науковий напрямок, розвивають навички глибокого вивчення досліджуваної проблеми.