Зайченко С.В.

Зайченко С.В.

об авторе
Posted on

Методи та засоби вимірювання фізичних величин

Методичні матеріали

Білет Залік 2_

Білет МКР 2_

Конспект

Методичка_ПР

РГР Приклад розрахунку

РГР_метод

Тартаковський Д.Ф., Ястребов А.С. Метрологія, стандартизація і технічні засоби вимірювань

У підручнику розглянуто основи метрології, методи і засоби вимірювань електричних і неелектричних величин, основи стандартизації. Матеріал представлений з урахуванням сучасних досягнень і тенденцій розвитку теорії ізмереіій і вимірювальної техніки. Виклад базується на чинній нормативно-технічної документації та рекомендаціях міжнародних організацій в галузі метрології, вимірювальної техніки і стандартизації в обсязі, необхідному для кваліфікованого вирішення проблеми метрологічного забезпечення виробництва, конструювання та технології радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів
Для студентів радіотехнічних, електротехнічних, автоматики і обчислювальної техніки, електронних напрямів та спеціальностей. Може бути корисний студентам інших спеціальностей вузів, а також студентам технікумів, інженерно-технічним працівникам і аспірантам.

Posted on

Стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у Стамбулському міському університеті

Стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у Стамбулському міському університеті

З 16 по 20 травня 2017 року викладач Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) проходив стажування за проектом кредитної мобільності Еразмус+ у

Стамбулському міському університеті

. Стажування було організовано у форматі “Training)”, тобто тижня підвищення кваліфікації працівників, і передбачало обмін досвідом турецьких колег із представниками університетів-партнерів з України і Казахтану. Презентаційні матеріали ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, що були представлені у Стамбулі, доступні за посиланням.

Згідно програми стажування учасниками обговорювалося широке коло питань, серед яких система освіти у Турції та її реформування, розроблення навчальних планів і програм відповідно до законодавчих та ринкових вимог, внутрішні й зовнішні інструменти гарантування якості університетської освіти, підготовка англомовних програм навчання, організація академічної мобільності студентів. Окремим напрямком программи стажування стало обговорення створення майбутніх спільних проектів в напрямках алтернативних джерел енергії і мехатронних систем.

стамбул 1

IMG_20180418_164157 IMG_20180416_113456

Posted on

Presentation of the Institute of Energy Saving and Energy Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Presentation of the
Institute of Energy Saving and Energy Management,
National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

1.General information about the Institute of Energy Saving and Energy Management (IEE) within Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

2.Structure of the IEE: departments, bachelor’s and master’s degree programs

3.R&D, engineering and consulting activity

4.Recent  international projects in cooperation with IEE

5.Scientific field of the Electromechanical Equipment for Energy-Consumption Industries Department

Kyiv Polytechnic Institute (since 2016 – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) was founded in 1898. Today it ranks 4% of the best universities of the world according to the international rating QS and Webometrics.

University annually holds the highest positions among the best higher educational establishments of Ukraine – “Compass” and “TOP-200 Ukraine”.

 

2_5404391618100855345 IEE_Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute_zaychenco_Chernetska

Posted on

Основи наукових досліджень

Картинки по запросу изобретение века

Презентація патентування:

1t

Зразок опису птенту:

Щековый грохот

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Основи наукових досліджень

Програма навчальної дисципліни “ Основи наукових досліджень складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра  за спеціальністю 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка спеціальності Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв.

                                                                                             

Цикл, до якого належить навчальна дисципліна загальної підготовки, а саме дослідницький компонент за вибором студента.

 

Предмет навчальної дисципліни: організаційні основи наукових досліджень.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна „ Основи наукових досліджень ” відноситься до циклу загальної підготовки, а саме дослідницький компонент за вибором студента і базується на знаннях основних розділів дисциплін: вищої математики, загальної фізики, теоретичної механіки, прикладної механіки, машин та обладнання геотехнічних виробництв та інших в об’ємах, що відповідають вимогам обраної професії.

Дисципліна закладає основи для виконання  дипломного проектування.

 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою навчальної дисципліни  полягає у висвітленні теоретичних основ науково-дослідної діяльності, технології організації проведення науково-дослідницької діяльності студентів а також у наданні методичних рекомендацій щодо виконання різних видів наукових робіт.

 

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

–        організації, постановки, проведення і узагальнення результатів дослідження;

–        технології виконання наукового дослідження;

–        місця науки і наукових досліджень у сучасному світі;

–        категоріально-понятійним апаратом курсу;

–        історії становлення наук їх системою та класифікацією;

–        види наукових робіт;

–        інформаційного пошуку та оформлення результатів наукового дослідження.

 

вміння:

  • уміння працювати з літературними джерелами, формування списку літератури;
  • встановити мету, окреслювати завдання дослідження;
  • визначати предмет, об’єкт, гіпотезу,
  • здійснювати теоретичний аналіз результатів дослідження, зведення їх та оформлення наукової роботи.

 

досвід:

  • самостійно працювати, визначати послідовність та етапи проведення науково-дослідної роботи;
  • обґрунтовано визначати наукову проблему чи науковий напрямок, розвивають навички глибокого вивчення досліджуваної проблеми.

 

Posted on

Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин


Бондарєв В. С.
: підручник / В. С. Бондарєв, О. І. Дубинець, М. П. Колісник, С. В. Бондарєв, Ю. П. Горбатенко, В. Я. Барабанов. – К. : Вищ. шк., 2009. – 734 c. – Бібліогр.: с. 730-731. – укp.Розглянуто призначення, будову, принцип дії й особливості розрахунку підіймально-транспортувальних машин. Описано групи класифікації (режими роботи) кранових механізмів і кранів у цілому, запропоновано методи визначення їх продуктивності. Наведено приклади розрахунків вантажопідіймальних машин (мостових, консольних поворотних і пересувних кранів, кранових механізмів з електричним і гідравлічним приводами), підйомників (скіпової та клітьової підіймальних установок, пасажирського ліфта), транспортувальних машин (стрічкових, пластинчастого, скребкового, гвинтового, вібраційного конвеєрів, ківшових елеваторів, пневматичних і гідравлічних установок), ескалаторів з приводом у головній частині та з проміжним приводом.

Рассмотрены назначение, строение, принцип действия и особенности расчета подъемно-транспортировочных машин. Описаны группы классификации (режимы работы) крановых механизмов и кранов в целом, даны методы определения их продуктивности. Рассмотрены примеры расчетов грузоподъемных машин (мостовых, консольных поворотных и передвижных кранов, крановых механизмов с электрическим и гидравлическим приводами), подъемников (скоповой и клетевой подъемных установок, пассажирского лифта), транспортировочных машин (ленточных, пластинчатого, скребкового, винтового, вибрационного конвейеров, ковшевых элеваторов, пневматических и гидравлических установок), экскалаторов с приводом в главной части и с промежуточным приводом.

 

9-10-293

Posted on

Транспортирующие машины. Атлас конструкций

Транспортирующие машины. Атлас конструкций : учебное пособие для вузов / А. О. Спиваковский и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1969. – 115 с.

Транспортирующие машины.Атлас конструкций. (1)

 

Posted on

Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. (1991) Расчет и проектирование деталей машин

Киркач, Н. Ф. Расчет и проектирование деталей машин : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Киркач, Р. А. Баласанян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 276 с. : ил., табл. ; 26 см. – Библиогр.: с. 273 (24 назв.). – Прил.: с. 249-272. – ISBN 5-11-001049-8 : 3.50 р

 

163181_69F66_kirkach_n_f_balasanyan_r_a_raschet_i_proektirovanie_detaley

 

Posted on

Петин, Виктор Александрович. Проекты с использованием контроллера Arduino / Виктор Петин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 398

Петин, Виктор Александрович.      Проекты с использованием контроллера Arduino / Виктор Петин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 398

У книзі розглянуті основні плати Arduino і плати розширення (Шілд), додають функціональність основній платі. Докладно описаний мова і середовище програмування Arduino IDE. Ретельно розібрані проекти з використанням контролерів сімейства Arduino. Це проекти в галузі робототехніки, створення погодних метеостанцій, “розумного будинку”, вендинга, телебачення, Інтернету, бездротового зв’язку (bluetooth, радіоуправління). Для всіх проектів представлені схеми і вихідний код. Також в роздачу включений вихідний код для пристроїв Android, використовуваних в проектах для зв’язку з контролерами Arduino. Також в роздачі вихідні коди програм проектів з книги, бібліотек, описи і специфікації електронних компонентів, схеми з книги в форматі spl7.

Ardunio_Addons

Петин В.А. – Проекты с использованием контроллера Arduino (Электроника) 2014

 

Posted on

Ветров, Юрий Александрович. Резание грунтов землеройными машинами [Текст] : научное издание / Ю. А. Ветров. – Москва : Машиностроение, 1971. – 357 с.

Ветров Ю.А.    Резание грунтов землеройными машинами [Текст] : научное издание / Ю. А. Ветров. – Москва : Машиностроение, 1971. – 357 с.

Ветров Ю.А