Попович О. М.

Попович О. М.

Posted on

Програма. Енергоефективні режими ЕМС

РОБОЧА ПРОГРАМА

КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

 

 

“Енергоефективні режими електромеханічних систем”

 

 

Розділ 1. Енергозбереження в світі та в Україні.

 

Тема 1.1. Задачі та складові процесу енергозбереження.

Тема 1.2. Електромеханічні системи з поновлювальними та низько

потенційними джерелами енергії.

 

 

Розділ 2. Еенергозберігаючі рішення на промисловому виробництві та аналіз їх

ефективності.

 

Тема 2. Аналіз ефективності використання енергії.

 

 

Розділ 3. Баланс реактивної потужності в електричній мережі.

 

Тема 3.1. Вплив заходів з підвищення коефіцієнту потужності на

енергоефективність.

Тема 3.2. Особливості визначення коефіцієнту потужності при несинусоїдних

процесах.

 

 

Розділ 4. Зниження споживання активної та реактивної потужності

електроспоживачами.

 

Тема 4.1. Математичні і програмні засоби дослідження ефективності режимів

електромеханічних систем.

Тема 4.2. Підвищення ефективності використання енергії засобами

електроприводу.

 

 

 

 

WORK PROGRAM

CREDIT MODULE

 

 

“Energy-efficient modes of electromechanical systems”
Section 1. Energy saving in the world and in Ukraine.

 

Topic 1.1. The tasks and components of the energy saving process

Topic 1.2. Electromechanical systems with renewable and low potential energy

sources.

 

 

Section 2.Energy-saving solutions in industrial production and analysis of their

effectiveness.

 

Topic 2. Energy efficiency analysis.

 

 

Section 3. The balance of reactive power in the electrical network.

 

Topic 3.1. The impact of measures to increase the power factor for energy efficiency.

Topic 3.2. Peculiarities of determining the power factor for non-sinusoidal processes.

 

 

Section 4. Reducing the consumption of active and reactive power by electric

consumers.

 

Topic 4.1. Mathematical and software tools for investigating the efficiency of

electromechanical systems.

Topic 4.2. Increase of energy efficiency by means of electric drive.