Поліщук В.О.

Поліщук В.О.

Posted on

РОБОЧА ПРОГРАМА Кредитний модуль Комп’ютерна графіка

Розділ 1.Вступ до комп’ютерноїграфіки.
Тема 1.1. Апаратне та програмнезабезпечення. Призначення пакету AutoCad та йогоможливостi. Призначенняфайлiв, якiвходятьдо каталогу ACAD. Графiчний редактор AutoCad.
Тема 1.2.Виведення тексту. Одиницiвимiру. Лiмiти. Змiна виду. Сiтка. Кроковаприв’язка. Режим ОРТО. Введенняточок. Встановленнягарнітури та виведення тексту.

Розділ 2.Команди, щоописуютьвластивостіоб’єктів та побудоваграфічнихпримітивів

Тема 2.1.Команди, щоописуютьвластивостіоб’єктів та побудовагеометричнихпримітивів.
Тема 2.2 Побудовагеометричнихпримітивів.

Розділ 3.Командиредагуваннякреслень
Тема 3.1. Варіантивиборуоб’єктів. Перенесенняоб’єктiв. Копiюванняоб’єктiв. Знищенняоб’єктiв. Поділоб’єкту на частини. Поворотоб’єкту. Видаленнячастиниоб’єкту. Зеркальневідображенняоб’єкту. Можливостіпобудовиспряжень в AutoCAD. Масиви об’єктів. Подовження об’єкту. Розблокування об’єктів. Стискання об’єктів. Масштабування об’єктів. Фаска. Редагування поліліній.
Розділ 4. Нанесення розмірів, штриховка та блоки

Тема 4.1.Створення нового та редагування існуючого стилю простановки розмірів. Простановка розмірів.
Тема 4.2.Типи та види штриховки. Градієнтна заливка.
Тема 4.3. Створення блоку. Вставка блоку. Вставка масивублоків.

Розділ 6. 3-Dзображення

Тема 6.1. Створення системи координат користувача. Видавлювання 3-Dзображення. Використання бітових операцій для побудови 3-Dзображення. Побудова ортогональних проекцій. Тонування.
Тема 6.2. Побудова 3-Dзображення методом повороту. Побудова 3-Dзображення на основі стандартних елементів.

Розділ 7. Додаткові можливості AutoCAD.

Тема 7.1. Розробка скріптів та слайдів методами AutoCAD
Тема 7.2.Команди: площі, периметру. Калькулятор. Довідка AutoCad.

Posted on

РОБОЧА ПРОГРАМА Кредитний модуль Інформаційні системи розв’язку прикладних задач

Розділ 1.Вступ до предмету.
Тема 1.1. Огляд інформаційних систем розв’язку прикладних задач

Розділ 2.Табличний редактор MicrosoftExcel.
Тема 2.1. Проведення розрахунків в табличному редакторі MicrosoftExcel.
Тема 2.2. Графіки та діаграми.
Тема 2.3. Бази даних

Розділ 3.MathCAD

Тема 3.1.Математичний редактор MathCAD. Обчислення.
Тема 3.2. Двовимірна та тривимірна графіка. Анімація.
Тема 3.3. Програмування в MathCAD.

Розділ 4.MatLab

Тема 4.1. Середовище MatLab. Керуючікоманди та функції. Команди керування змінними та робочим простором. Математичні функції. Операції з матрицями. Графічне відображення результатів.
Тема 4.2.Математичний пакет обробки даних Simulink.
Тема 4.3. Програмування в MatLab

Розділ 5.Web – дизайн
Тема 5.1.Введення в HTML.
Тема 5.2. Каскадні таблиці стилів (CSS).

Posted on

Методичні вказівки з програмування 1 курс

Метод_вказівки_ОТ_П

Метод_вказівки_ОТ_П

Метод_вказівки_ОТ_П

РОБОЧА ПРОГРАМА
Дисципліни
Обчислювальнатехніка та програмування
Вступ.
Основні визначення. Історія розвитку обчислювальної техніки та програмування. Принцип фон Неймана. Основні типи програм.

Розділ1.Основніматематичні поняттяобчислювальноїтехніки
Тема 1.1.Позиційні та непозиційні системи числення. Основна формула представлення числа. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу.
Тема 1.2. Булеві змінні, таблиці істинності. Основні операції та закони алгебри логіки.

Розділ 2. Структура персонального комп’ютера
Тема 2.1. Основні блоки ПК. Системний блок. Магістрально-модульний принцип побудови ПК. Зовнішнінакопичувачі, принцип дії. Класифікаціятипівпам’яті. Клавіатура, групиклавіш. Монітор, принцип дії. Принтери, класифікація, принцип дії. Допоміжніпристрої.

Розділ 3.Операційна система WINDOWS7 (10)
Тема 3.1. Операційна система WINDOWSїїпризначення та складові. Файлова система WINDOWS 7 (10). Порівняльна характеристика операційних систем. Стандартні додатки системиWINDOWS7 (10). Сучасні методи розробки операційних систем.

Розділ 4.Основиалгоритмізації
Тема 4.1. Поняття алгоритма. Властивості алгоритма. Блок-схема алгоритма. Псевдокод. Алгоритмічнийзапис задач.

Розділ 5. Основіпоняттяпрограмування
Тема 5.1. Оглядалгоритмічнихмовпрограмування. Етапирозв’язку задач на ПК. Поняттяпрограми. Інтегрованісередовищапрограмування. Транслятор, компілятор, інтерпретатор.

Розділ 6. Мова С# в середовищіVisualStudio
Тема 6.1. ІнтегрованаоболонкаVisualStudio. Основніопції головного меню та основні компонентиоболонкиVisualStudio. Редактор VisualStudioC#.
Тема 6.2. Лексика мови С#.
Тема 6.3. Операції мови С#.
Тема 6.4. Операторикеруванняобчислювальнимпроцесом.
Тема 6.5. Масиви.
Тема 6.6. Методи.
Тема 6.7. Рядкисимволів.
Тема 6.8. Обробка файлів в мові С#.
Тема 6.9. Класи.

Розділ 7. Програмнізасобиобчислювальної математики
Тема 7.1. Що таке обчислювальна математика. Чисельні методи та їх особливості, класифікація.
Тема 7.2. Чисельні методи розв’язування систем лінійних рівнянь.
Тема 7.3.Розв’язок визначених інтегралів за формулами: прямокутника, трапеції, Симпсона.