PhD-Аспірантура

Шановні колеги!
Відділ аспірантури та докторантури повідомляє Вам про деякі особливості дистанційного режиму підготовки в аспірантурі та докторантурі:
1.                    ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ
Подання документів про вступ до докторантури у 2020 році планувалось з 06 по 17 квітня, подання документів планується у зазначені терміни (поки в електронному вигляді aspirantura.kpi@gmail.com), далі вступники до докторантури протягом місяця доповідають дистанційно на засіданні кафедри про розгорнутий план докторської дисертації та кількість публікацій по докторський дисертації. Кафедра готує висновок (витяг із протоколу дистанційного засідання кафедри про можливість подати роботу до захисту протягом двох років підготовки в докторантурі), та надсилає його до відділу аспірантури та докторантури.
Щорічно у червні всі рекомендовані вступники до докторантуру запрошуються на засідання приймальної комісії до докторантури. У 2020 році функції приймальної комісії до докторантури виконує комісія з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету.
2.                    ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ
– Необхідно провести (можливо дистанційно) на засіданнях кафедр презентації дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у 2020 році.
Пропонується попередньо дистанційно ознайомити колектив кафедри про тематику, актуальність, наукову новизну дослідження кожного вступника до аспірантури.
–         Після проведення презентацій подати до відділу аспірантури та докторантури інформацію про кількість вступників до аспірантури станом на травень 2020 року.
Нагадуємо, прийом документів до аспірантури у 2020 році – з 20 травня по 01 липня.
 
3.                    ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ У 2020 році.
Відповідно чинного законодавства підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Згаданий висновок надається після попередньої експертизи дисертації. Термін закінчення підготовки в аспірантурі – 30.09.2020 р.
Наразі триває оформлення аспірантам, що готують документи до попередньої експертизи дисертації, академічних довідок і вже виникла проблема у тому, що у аспірантів немає 3 публікацій за темою дисертації відповідно нових вимог.
Прохання довести до відома всіх наукових керівників процедуру допуску до захистів докторів філософії, а також перевірити готовність аспірантів четвертого курсу до захисту (в дистанційному режимі). При необхідності надати аспірантам консультативну допомогу.
З найкращими побажаннями, відділ аспірантури та докторантури.
конт. тел. 063-1004715 Олена Дмитрієва

 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку в аспірантурі за науковими спеціальностю:

  • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

З умовами прийому до аспірантури можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорсько.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

14_141 Програма вступного iспиту 2021

14  141 Програма додаткового іспиту 2021

РОЗКЛАД вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності у 2021 році

Предметні екзаменаційні комісії для прийому вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності у 2021 році КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри:

Савченко А.В. Вибір параметрів систем технічного діагностування, що визначають надійність функціонування вітроенергетичних установок Зайченко С.В.
КольцовМихаил Владимирович Електромагнітний комплекс доочищення рідини фокусуванням забруднень та видалення їх з потоку д.т.н., проф. Терентьєв О.М.
Лотонова О.В.  Розробка електротермомеханічної системи запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини доц. Лістовщик Л.К.
Шумський Євгеній Валерійович Асинхронні генератори з вентильним збудженням при роботі в автономних енергосистемах д.т.н., проф. Мазуренко Л.І.

Розпорядження № 5/11 Про організацію вступу до аспірантури


НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

кафедри ЕМОЕВ

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

для PhD підготовки:

– д.т.н., проф. Шевчук С.П. – Електромеханічні та мехатронні комплекси, дослідження можливостей покращення їх параметрів і характеристик з метою забезпечення оптимального проектування і більш ефективного та надійного функціонування. Автономні системи електроспоживання стаціонарних та рухомих об’єктів. Компенсація реактивної потужності та електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання.

– д.т.н., проф. Терентьєв О.М. – Потужні технологічні і технічні комплекси та обладнання промислових підприємств. Структури та схеми, підвищення якості функціонування технологічних і технічних комплексів.

– д.т.н., проф. Зайченко С.В. – Дослідні, діагностичні та експериментальні стенди для випробування електротехнічних та мехатронних комплексів. Системи діагностування, контролю та захисту машин і установок мехатронних комплексів.

Контактна взаємодія робочих органів мехатронних комлексів з оброблюваним середовищем.  Геотронні системи.

– д.т.н., проф. Мазуренко Л.І. – Електромашиновентильні та електротехнологічні комплекси. Взаємозв’язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів. Нетрадиційні електромеханічні системи.

– д.т.н., с.н.с. Попович О.М. – Електромеханічні та мехатронні системи. Регульований електропривід, структури та системи керування ним. Нетрадиційні електромеханічні системи:

Розробка та оптимальне проектування систем електромеханічного перетворення енергії підвищеної ефективності із асинхронними машинами, що конструктивно та функціонально інтегровані із іншими складовими системи. Електромеханотронні системи.

Мобільні енергоємні системи транспорту і сільськогосподарської, видобувної, переробної галузей із оптимізацією частоти процесів і конструктивних схем передачі та перетворення електричної енергії.Інтегровані системи електромеханічного пе6ретворення енергії поновлювальної енергетики (безсальникові поліфункціональні вбудовані мотор-насоси, інтегровані ЕМС вітро-гідроенергетики, інтегровані ЕМС ГЕС – теплові насоси, ЕМС системи сезонних теплових акумуляторів енергії).

Конструктивна і параметрична оптимізація асинхронних електромеханічних перетворювачів енергії із інтеграцією з робочими механізмами технологічних процесів (мотор-насос, мотор-колесо, мотор-редуктор, ручний інструмент ударної дії і др.).

Розробка математичного і програмного забезпечення та проектування асинхронних машин для їх створення за безвідходною безштамповою технологією.

– д.т.н., доц. Сліденко В.М. – Мехатронні, робототехнічні системи. Гнучкі виробничі комплекси з різними видами приводів. Математичне та фізичне моделювання комплексу електромеханічних пристроїв з метою забезпечення оптимального проектування і більш ефективної роботи в різних галузях господарства.

– к.т.н., доц. Городецький В.Г. – Цифрові та аналогові системи автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів.

Математичне моделювання електромеханічних систем. Пряма та обернена задача. Ідентифікація параметрів.

Оптимізація режимів роботи стаціонарних установок. Розробка систем оптимального керування.

– к.т.н., доц. Мейта О.В. – Дослідження, розробка та оптимізація систем виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії та енергетичних ресурсів.

– к.т.н., доц. Лістовщик Л.К. – Нетрадиційні електромеханічні системи та комплекси з використанням накопичувачів енергії та вентильних перетворювачів.

Теми захищених дисертацій:

2ОМГК Руйнування!1