PhD-Аспірантура

 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра електропостачання здійснює підготовку в аспірантурі за науковими спеціальностю:

  • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

З умовами прийому до аспірантури можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ “КПІ”.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ІЕЕ Програма додаткового іспиту 2019

Програма вступного iспиту 2019 з РСО 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри:

Савченко А.В. Вибір параметрів систем технічного діагностування, що визначають надійність функціонування вітроенергетичних установок Зайченко С.В.
КольцовМихаил Владимирович Електромагнітний комплекс доочищення рідини фокусуванням забруднень та видалення їх з потоку д.т.н., проф. Терентьєв О.М.
Адаников Александр Владимирович Підвищення працездатності електротехнічних комплексів регулюванням гама-відсоткового ресурсу д.т.н., проф. Терентьєв О.М.
Шумський Євгеній Валерійович Асинхронні генератори з вентильним збудженням при роботі в автономних енергосистемах д.т.н., проф. Мазуренко Л.І.

Розпорядження № 5/11 Про організацію вступу до аспірантури


НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

кафедри ЕМОЕВ

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

для PhD підготовки:

– д.т.н., проф. Шевчук С.П. – Електромеханічні та мехатронні комплекси, дослідження можливостей покращення їх параметрів і характеристик з метою забезпечення оптимального проектування і більш ефективного та надійного функціонування. Автономні системи електроспоживання стаціонарних та рухомих об’єктів. Компенсація реактивної потужності та електромагнітна сумісність електротехнічного обладнання.

– д.т.н., проф. Терентьєв О.М. – Потужні технологічні і технічні комплекси та обладнання промислових підприємств. Структури та схеми, підвищення якості функціонування технологічних і технічних комплексів.

– д.т.н., проф. Зайченко С.В. – Дослідні, діагностичні та експериментальні стенди для випробування електротехнічних та мехатронних комплексів. Системи діагностування, контролю та захисту машин і установок мехатронних комплексів.

Контактна взаємодія робочих органів мехатронних комлексів з оброблюваним середовищем.  Геотронні системи.

– д.т.н., проф. Мазуренко Л.І. – Електромашиновентильні та електротехнологічні комплекси. Взаємозв’язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів. Нетрадиційні електромеханічні системи.

– д.т.н., с.н.с. Попович О.М. – Електромеханічні та мехатронні системи. Регульований електропривід, структури та системи керування ним. Нетрадиційні електромеханічні системи:

Розробка та оптимальне проектування систем електромеханічного перетворення енергії підвищеної ефективності із асинхронними машинами, що конструктивно та функціонально інтегровані із іншими складовими системи. Електромеханотронні системи.

Мобільні енергоємні системи транспорту і сільськогосподарської, видобувної, переробної галузей із оптимізацією частоти процесів і конструктивних схем передачі та перетворення електричної енергії.Інтегровані системи електромеханічного пе6ретворення енергії поновлювальної енергетики (безсальникові поліфункціональні вбудовані мотор-насоси, інтегровані ЕМС вітро-гідроенергетики, інтегровані ЕМС ГЕС – теплові насоси, ЕМС системи сезонних теплових акумуляторів енергії).

Конструктивна і параметрична оптимізація асинхронних електромеханічних перетворювачів енергії із інтеграцією з робочими механізмами технологічних процесів (мотор-насос, мотор-колесо, мотор-редуктор, ручний інструмент ударної дії і др.).

Розробка математичного і програмного забезпечення та проектування асинхронних машин для їх створення за безвідходною безштамповою технологією.

– к.т.н., доц. Сліденко В.М. – Мехатронні, робототехнічні системи. Гнучкі виробничі комплекси з різними видами приводів. Математичне та фізичне моделювання комплексу електромеханічних пристроїв з метою забезпечення оптимального проектування і більш ефективної роботи в різних галузях господарства.

– к.т.н., доц. Городецький В.Г. – Цифрові та аналогові системи автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів.

Математичне моделювання електромеханічних систем. Пряма та обернена задача. Ідентифікація параметрів.

Оптимізація режимів роботи стаціонарних установок. Розробка систем оптимального керування.

– к.т.н., доц. Мейта О.В. – Дослідження, розробка та оптимізація систем виробництва, перетворення, транспортування, розподілу та використання енергії та енергетичних ресурсів.

– к.т.н., доц. Лістовщик Л.К. – Нетрадиційні електромеханічні системи та комплекси з використанням накопичувачів енергії та вентильних перетворювачів.

Теми захищених дисертацій:

2ОМГК Руйнування!1